Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012


“I hope we once again have reminded people that man is not free unless government is limited. There's a clear cause and effect here that is as neat and predictable as a law of physics: As government expands, liberty contracts.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Badge